Princip fungování P2P platformy je velice jednoduchý

Umožňujeme lidem spojit se za společným cílem. Půjčit si nebo zhodnotit své peníze bez účasti bank či úvěrových společností a tím dosáhnout výhodnějších podmínek. Díky tomu, že investoři poskytují své prostředky žadatelům přímo a mohou si mezi sebou vyjednat individuální podmínky, stává se P2P lending oboustranně zajímavou příležitostí.

Jak to probíhá

 

  Žadatel vystaví aukci.
  Investor si vybere z aukcí a dá svou nabídku.
  Žadatel zváží nabídky investorů a tu, která mu vyhovuje, přijme.
  Fingood zajistí ověření obou stran a vytvoření kompletní dokumentace.
  Žadatel investorovi měsíčně odesílá splátku včetně výnosu.
  Fingood spravuje úvěr a platby, vy si můžete užívat.

 

Férový způsob jak získat půjčku nebo investovat peníze. Díky přímým nabídkám mezi lidmi, lze dosáhnout nejzajímavějších podmínek na trhu a to pro obě strany. Vždy záleží pouze na tom, na čem se spolu dohodnou. Fingood je prostředníkem, který umožňuje setkání zájemců, poskytuje nástroje pro vystavení a správu nabídek a zajišťuje celé právní hledisko dohody.

Žadatele prověřujeme do té míry, na jaké se obě strany dohodnou v aukci. Možnosti máme stejné jako banky: od výpisů z účtů, bankovních, nebankovních registrů, přes doklady o příjmech a Centrální evidenci exekucí, až po list vlastnictví nemovitosti. Záleží jen na vás, které dokumenty jsou pro vás podstatné.

Je to zcela na vás. Doporučujeme nastavit si datum splatnosti co nejblíže vašemu výplatnímu dni. Pokud například jednou dostanete výplatu 10. den, po druhé 12. den v měsíci, nastavte si Inkaso (Trvalý příkaz) na 14. den v měsíci. Den splatnosti splátky pak volíte 15. den v měsíci (1 den je pro převod mezi bankami).

Splátky vždy odesílejte na účet č. 6900069000 / 2010. Ideální způsob úhrady je Inkaso z bankovního účtu.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s platbou je nejdůležitější nám to co nejdříve sdělit. V pracovních dnech nás můžete kontaktovat mezi 9 -15 h na Live chatu nebo kdykoli prostřednictvím e-mailu platby@fingood.cz.

Žádný. Proč byste měli platit za něco, co je vaším úspěchem a nikoliv chybou?

Ano. Za zadání a vystavení aukce nic neplatíte.

Aukci může založit pouze občan České republiky starší 18 let, který má maximálně 2 exekuce do výše 3 měsíčních platů.

Zamítnutou žádost již nelze opravit. Chráníme tak investory před spekulanty. Pokud byla vaše žádost zamítnuta např. z důvodu nedostačujících příjmů a následně se vám příjem zvýší, založte prosím aukci znova.

Zástava nemovitosti k půjčce neomezuje vaše vlastnická práva. Ani investor ani administrátor nemůžou s nemovitostí jakkoliv nakládat, užívat ji, nebo s ní jinak disponovat. Vaše povinnost je udržovat ji ve stavu, v jakém byla poskytnuta k zástavě.

Přestože se jedná o neúčelovou půjčku, je potřeba jej vyplnit. Vaše žádost bude působit uceleným důvěryhodným dojmem a tedy mnohem atraktivněji pro investory.

Vždy platíte pouze jednu splátku na náš účet. Přerozdělení investorům zařídíme my.

Pravidla užívání platformy

 

JAK PROBÍHÁ AUKCE

Délka aukce může být 7, 14 nebo 21 dní. Aukci lze ukončit i předčasně po přijetí jedné z nabídek, případně zrušením aukce.

Aukce lze založit na úvěry od 25 000 Kč do 5 000 000 Kč. Minimální nabídka v aukci je 5 000 Kč, maximální 100% požadované částky.

Každá aukce je před zveřejněním individuálně posuzována. Hodnocení je mimo jiné závislé na bonitě dlužníka a jeho schopnosti splácet. Posuzování je prováděno neprodleně po vytvoření aukce. Po schválení se aukce zobrazí v seznamu aukcí všem uživatelům. Aukce může být ze strany Fingood zamítnuta pro její nereálnou schopnost splácet, nebo nevhodnost.

Investor má možnost zadat do aktivní aukce svoji nabídku. Vždy pouze jednu. Nabídku může do jejího přijetí zrušit. Změnu nabídky lze provést zrušením a vložením nové. Nabídka investora nemusí být na celou požadovanou částku, ale jen na její část, přičemž dlužník může přijmout i více nabídek na nižší, než původně požadovanou částku. V případě, že se dlužník rozhodne o přijetí více nabídek, celková suma poskytnutého úvěru nesmí překročit 100 % původně požadované částky.

Nabídnutá částka a úroková sazba investorem může být pouze stejná nebo nižší než dlužníkem požadovaná. Investorem požadované zajištění úvěru může být vyšší, než jaké v první fázi dlužník při vytváření aukce uvedl, že je ochoten akceptovat.

Dlužník aukce může nabídky ve své aukci kdykoli před dokončením aukce odmítnout. Pokud ji však jednou odmítne, nemůže ji už znovu přijmout.

Aukci může dlužník ukončit po přijetí jedné nebo více nabídek. Aukce se může také sama ukončit doběhnutím jejího časového limitu. V tom případě bude mít dlužník následujících 72 hodin na to, aby si jednu z nabídek vybral. V opačném případě se skončená aukce definitivně uzavře a podané nabídky v ní budou automaticky odmítnuty.

Fingood emailem informuje účastníky aukce o podaných nabídkách, přijetí či odmítnutí jejich nabídek.

Fingood může v aukci položit žadateli tzv. kvalifikovaný dotaz nebo si vyždát doklad (např. výpis z účtu apod.) nad rámec dokladů dohodnutých v aukci. Odpověď na tento dotaz je povinná pro schválení a čerpání úvěru.


SMLUVNÍ DOKUMENTACE

Před uzavřením smlouvy mezi dlužníkem a investorem Fingood standardně prověřuje zájemce o půjčku v Centrální evidenci exekucí a investor současně získává výpis z tohoto registru. Investor může po dlužníkovi dále požadovat, aby předložil výpis z registru SOLUS (zájmového sdruženi právnických osob), výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o..

Investor má před podpisem smluvní dokumentace možnost zvážit poskytnutí úvěru na základě jemu poskytnutých informací, případně provést další vlastní kontrolu dlužníka.

Podepisování smluvní dokumentace probíhá korespondenčně. Dlužníkovi je po přijetí aukce automaticky zaslán email obsahující potřebné dokumenty k podpisu a popis toho, co má k uzavření úvěru udělat. Následně je smluvní dokumentace odeslána Fingood, formálně zkontrolována a přeposlána investorovi k podpisu.

Po podpisu smluvní dokumentace si investor jeden originál smlouvy nechává a zbylé dvě zasílá Fingood, který si ponechá svůj originál a třetí zašle dlužníkovi.

Následně investor neprodleně posílá půjčené peněžní prostředky Fingood, který je bez zbytečného odkladu přeposílá na účet dlužníka.

Jak po celou dobu aukce, tak po poskytnutí úvěru nalezne uživatel ve svém profilu Veškeré detailní informace o úvěru, o jeho splácení, platbách smluvních pokut a podobně. Tato evidence se zobrazuje v profilu investora i dlužníka.

V detailu aukce je možné položit veřejný dotaz na dlužníka. V dotazech je zakázáno sdělovat osobní údaje. Fingood si vyhrazuje právo nevhodné příspěvky v diskuzi smazat.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dlužník a věřitel poskytují souhlas, aby administrátor za níže uvedenými účely shromažďoval, zpracovával a uchovával jejich osobní údaje, které administrátorovi sdělí či předají v souvislosti s aukcí.

Dlužník a věřitel poskytují svůj výslovný souhlas k tomu, aby administrátor zpracovával osobní údaje za účelem:
(i)   reklamy a marketingu, zejména souhlasí se zasíláním obchodních sdělení při využití jejich elektronických a telefonických kontaktů;
(ii)   ověření správnosti dlužníkem poskytnutých údajů

Administrátor současně informuje dlužníka a věřitele o tom, že:
(i)   udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a souhlas může být kdykoliv odvolán;
(ii)   zpracování údajů administrátorem bude probíhat automaticky i manuálně, a to prostřednictvím zaměstnanců administrátora a rovněž prostřednictvím třetích subjektů, které administrátor zpracováním osobních údajů pověří na základě smluv uzavřených dle § 6 zákona o ochraně osobních údajů;
(iii)   údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly administrátorovi poskytnuty
(iv)   dlužník i věřitel mají právo přístupu k osobním údajům, právo na informace o osobě správce a příjemcích osobních údajů, dále právo na opravu osobních údajů jsou-li nesprávné, včetně možnosti požádat administrátora o blokování nesprávných údajů, právo na jejich doplnění či likvidaci a mají právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.